Vítejte na stránkách Základní školy Na Vizině!
Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00

Základní škola

Základní škola

Organizace Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Na Vizině 28 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Charakteristika školy

Budova školy Na Vizině je umístěna mimo průmyslové a dopravní centrum města, je zasazena do pěkného přírodního prostředí. Dětem je k dispozici fotbalové a volejbalové hřiště, tenisový kurt, prolézačky a velký zatravněný areál sloužící k dalším sportovním aktivitám nejen v době vyučování, ale především v odpoledních hodinách při vyplňování volného času žáků školy.

Aktuální součásti školy: základní škola pro 1. – 9. ročník, základní škola speciální, přípravná třída ZŠ, školní družina.

Výchovně vzdělávací činnosti slouží cvičná kuchyň, kovodílna, dřevodílna, učebna šití a rukodělných prací, dvě počítačové učebny, učebna cizích jazyků, dvě interaktivní učebny, učebna hudební výchovy, žákovská knihovna, keramická dílna, tělocvična, posilovna, herna stolního tenisu a relaxační učebna.

 

Přehled činností školy

Hlavní účel organizace

Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, předškolního vzdělávání a školských služeb, jejich činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími předpisy.

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

a) poskytování základního vzdělávání v souladu s obecně závaznými právními předpisy – absolvování základního vzdělání pro 1. – 9. ročník ŠVP podle RVP ZV.

b) poskytování předškolního vzdělávání, škola umožňuje v našem zařízení vzdělávání vyplývající z organizace základní školy – absolvování přípravné třídy při základní škole.

c) absolvování základů vzdělání podle Vzdělávacího programu pomocné školy pro 1. -10. ročník a ŠVP pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením.

d) možnost prodloužení povinné školní docházky na žádost rodičů /v případě, že žák absolvoval povinných devět let v nižším, než devátém ročníku/.

e) po ukončení vyučování umožňujeme dětem pobyt ve školní družině.

Školahrou

To je naše motto

Naše cíle

základní cíle a filozofie školy
vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo

Společně na Vizině

(naše ŠVP)
Naše škola je úplnou základní školou. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Společně na Vizině“ ve všech ročnících. Od 2.stupně nabízíme žákům také výuku ve skupinách se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku. Naše škola je částečně bezbariérová a je možné abychom vzdělávali i žáky s tělesným postižením.

Vize školy

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat.
  • Rozvíjet osobnost žáka
  • Připravit žáka pro život v EU
  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií
  • Využívat efektivní metody výuky
  • Posílit výuku cizích jazyků
  • Podporovat zavádění IT do všech předmětů

Základní škola je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, speciálního vzdělávání, předškolního vzdělávání a školských služeb. Jedná se o školskou instituci, jež se vyznačuje dominantní charakteristikou žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit, případně lokalit ohrožených sociální exkluzí. Počty dětí a žáků se v průběhu školního roku často mění v důsledku variabilní kauzality migrace rodin.

© SYSTEMCONTROL s.r.o. a DM, 2024 All rights reserved. | Ochrana osobních údajů