Vítejte na stránkách Základní školy Na Vizině!
Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00

Směrnice o provozování kamerového systému

Směrnice o provozování kamerového systému

(DÁLE JEN „SMĚRNICE“)

I. Základní ustanovení
1.1. Cílem této směrnice je zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob při jejich zpracování v rámci Základní školy, Ostrava – Slezská Ostrava, Na Vizině 28, p.o. (dále jen „Organizace“) formou provozování kamerového systému se záznamem, a při dalším nakládání s takovým záznamem, jakož i při případném předávání ke zpracování třetím subjektům a zajištění souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
1.2. Veškeré povinnosti uložené touto směrnicí zaměstnancům se použijí obdobně i na jiné osoby podílející se na zpracování osobních údajů Organizací, pokud byly s touto směrnicí seznámeny a zavázaly se ji dodržovat.
1.3. Tato směrnice je zároveň komplexní informací pro subjekty údajů ohledně zpracování jejich osobních údajů u Organizace formou kamerového systému.

II. Popis instalovaného kamerového systému
2.1. Správcem kamerového systému nainstalovaného u Organizace je sama Organizace Zpracovatelem je Systemcontrol, s.r.o.
2.2. Kamerový systém je provozován v režimu se záznamem bez snímání zvuku, přičemž záznam je pořizován nepřetržitě Záznamy jsou uloženy na serveru zpracovatele – Systemcontrol, s.r.o..V současnosti zabírá kamerový systém následující prostory:
I. Přední vchod – hlavní vstup
II. Zadní vchod

III. Účel instalace kamerového systému a posouzení jeho přiměřenosti
3.1. Účelem instalovaného kamerového systému je ochrana života, zdraví zaměstnanců a žáků školy, a majetku Organizace a dalších osob pohybujících se v prostorách Organizace, jakož i ochrana majetku Organizace, a předcházení výskytu rizikového chování. Naplňování tohoto účelu je v oprávněném zájmu správce a představuje tedy právní základ pro zpracování osobních údajů.
3.2. Veškeré kamery byly instalovány v souladu se zásadou minimalizace zpracování tak, aby zasahovaly do soukromí fyzických osob pouze v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění stanoveného účelu. Vzhledem k tomu, že alternativní (méně invazivní) způsoby z důvodu nedostatečné komplexnosti v minulosti nezajišťovaly naplnění sledovaného účelu dostatečně účinně, bylo nezbytné přistoupit k instalaci kamer. Vzhledem k výše uvedenému a k tomu, že instalace kamer má vesměs pozitivní důsledky i pro samotné subjekty údajů, jelikož jejich instalací jsou chráněny i jejich soukromé zájmy, převažuje zájem na instalaci kamer nad zájmem příslušných fyzických osob na tom, aby nebyly monitorovány.
3.3. Kamerový systém snímá pouze veřejně přístupné prostory ve vlastnictví Organizace a nezasahuje nepřiměřeně do soukromí subjektů údajů, tedy klientů, zaměstnanců, ani jiných návštěvníků Organizace – v žádném případě nejsou monitorovány prostory toalet, šaten, pracovní místa zaměstnanců a místa určená pro odpočinek nebo trávení volného času.

IV. Ukládání, uchovávání a prohlížení záznamů
4.1 Záznamy z kamerového systému nejsou v živém přenosu sledovány, jsou zkoumány zpravidla pouze v případě bezpečnostního incidentu, a to zaměstnanci Organizace a zpracovatele .
4.2 Uložené záznamy jsou oprávněni následně prohlížet pověření zaměstnanci Organizace: V rámci základní údržby a správy systému mají k záznamům zpravidla přístup i zaměstnanci zpracovatele – Systemcontrol, s.r.o..
4.3 Záznamy z kamer jsou standardně uchovávány po dobu 7 (sedmi) dnů, což je doba přiměřená stanovenému účelu, pro který byl kamerový systém nainstalován. Tato doba je nutná s ohledem na uchování záznamu a případné dohledání události po víkendu. Po uplynutí této doby jsou záznamy automaticky smazány
4.4 V případě podezření na spáchání přestupku nebo trestného činu, je tento záznam archivován a poskytnut orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným dotčeným subjektům pro naplnění účelu zpracování (zejména pojišťovnám).

V. Informace poskytované subjektům údajů
5.1 V monitorovaných prostorách a před vstupem do prostor Organizace jsou umístěny informační tabule a piktogramy upozorňující na to, že prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem.
5.2 Zaměstnanci byli o umístění kamerového systému v prostorách Organizace informováni před nástupem do zaměstnání seznámením se s touto směrnicí, které potvrdili svým podpisem.
5.3 Zaměstnanci- třídní učitelé jsou povinni poučit klienty o instalovaném kamerovém systému, jeho účelu, rozsahu snímaných prostor, době uchovávání záznamů a o tom, kdo k nim má přístup, a to způsobem přiměřeným rozumovým schopnostem a smyslovému vnímání klienta s ohledem na jeho zdravotní stav.
5.4 Zaměstnanci organizace jsou povinni přispívat k transparentnosti zpracování tím, že ostatní subjekty údajů (především klienty a jiné návštěvníky Organizace) na jejich žádost, nebo v případě potřeby komplexně poučí za použití této směrnice o rozsahu, způsobech, účelu a povaze monitoringu prostor Organizace kamerovým systémem.
5.5 Bližší informace o právech subjektů údajů a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou umístěny na webové stránce Organizace na adrese: www.zsvizina.com
5.6 Při žádosti subjektů o výkon práva na přístup k jejich osobním údajům jsou příslušní zaměstnanci povinni dbát o to, aby nebyla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Tato povinnost zaměstnanců zahrnuje především povinnost anonymizovat (tj. rozostřit) podobu jiných osob vyskytujících se na záznamech vyžádaných subjektem údajů v rámci výkonu jeho práva na přístup k údajům.

VI. Přenos dat a technická, organizační a bezpečnostní opatření
6.1 K přenosu dat mezi jednotlivými kamerami a uložištěm se záznamem dochází prostřednictvím TCP/IP sítě vedené po UTP kabelu. Kamerové záznamy jsou ukládány na centrálním uložišti serveru školy. Přenosové cesty nejsou odděleny od běžné počítačové sítě. Uložiště záznamů a přístupy na jednotlivé kamerové zařízení jsou chráněny uživatelským jménem a heslem. Na datovém uložišti nedochází k zálohování kamerových záznamů.
6.2 K danému zařízení nemá fyzický přístup veřejnost (myšleno třetí strana, rodič, žák či jiná osoba) a je pod přímým a trvalým dohledem pracovníka školy.

VII. Závěrečná ustanovení
7.1 Originál této směrnice je uložen na sekretariátě školy
7.2 Tato směrnice je v elektronické podobě zveřejněna na internetových stránkách www.zsvizina.com
7.3 Jakékoliv změny směrnice je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu.

Školahrou

To je naše motto

Naše cíle

základní cíle a filozofie školy
vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo

Společně na Vizině

(naše ŠVP)
Naše škola je úplnou základní školou. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Společně na Vizině“ ve všech ročnících. Od 2.stupně nabízíme žákům také výuku ve skupinách se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku. Naše škola je částečně bezbariérová a je možné abychom vzdělávali i žáky s tělesným postižením.

Vize školy

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat.
  • Rozvíjet osobnost žáka
  • Připravit žáka pro život v EU
  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií
  • Využívat efektivní metody výuky
  • Posílit výuku cizích jazyků
  • Podporovat zavádění IT do všech předmětů

Základní škola je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, speciálního vzdělávání, předškolního vzdělávání a školských služeb. Jedná se o školskou instituci, jež se vyznačuje dominantní charakteristikou žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit, případně lokalit ohrožených sociální exkluzí. Počty dětí a žáků se v průběhu školního roku často mění v důsledku variabilní kauzality migrace rodin.

© SYSTEMCONTROL s.r.o. a DM, 2024 All rights reserved. | Ochrana osobních údajů