Vítejte na stránkách Základní školy Na Vizině!
Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00

Ochrana osob. údajů

GDPR

Ochrana osobních údajů

Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, se sídlem Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 71172050 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete zde.

Pokud Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
požadovat od Základní školy, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů:

požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Základní školou, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvkovou organizací
požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Základní školou, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvkovou organizací jsou nepřesné)
požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Základní školou, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní školou, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvkovou organizací
požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní škole, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvkové organizaci
podat stížnost dozorovému orgánu.
Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výkon funkce pověřence osobních údajů provádí společnost:

Moore Advisory CZ s.r.o.

IČO: 09692142

se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz

telefon: 734 647 701

datová schránka: q4hs4wu

kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka

Školahrou

To je naše motto

Naše cíle

základní cíle a filozofie školy
vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo

Společně na Vizině

(naše ŠVP)
Naše škola je úplnou základní školou. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Společně na Vizině“ ve všech ročnících. Od 2.stupně nabízíme žákům také výuku ve skupinách se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku. Naše škola je částečně bezbariérová a je možné abychom vzdělávali i žáky s tělesným postižením.

Vize školy

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat.
  • Rozvíjet osobnost žáka
  • Připravit žáka pro život v EU
  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií
  • Využívat efektivní metody výuky
  • Posílit výuku cizích jazyků
  • Podporovat zavádění IT do všech předmětů

Základní škola je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, speciálního vzdělávání, předškolního vzdělávání a školských služeb. Jedná se o školskou instituci, jež se vyznačuje dominantní charakteristikou žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit, případně lokalit ohrožených sociální exkluzí. Počty dětí a žáků se v průběhu školního roku často mění v důsledku variabilní kauzality migrace rodin.

© SYSTEMCONTROL s.r.o. a DM, 2024 All rights reserved. | Ochrana osobních údajů