Úvodní strana

Organizace Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Na Vizině 28 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Charakteristika školy

Budova školy Na Vizině je umístěna mimo průmyslové a dopravní centrum města, je zasazena do pěkného přírodního prostředí. Dětem je k dispozici fotbalové a volejbalové hřiště, tenisový kurt, prolézačky a velký zatravněný areál sloužící k dalším sportovním aktivitám nejen v době vyučování, ale především v odpoledních hodinách při vyplňování volného času žáků školy.

Aktuální součásti školy: základní škola pro 1. – 9. ročník, základní škola se ŠVP s přílohou LMP, základní škola speciální, přípravná třída ZŠ, školní družina.

Výchovně vzdělávací činnosti slouží cvičná kuchyň, kovodílna, dřevodílna, učebna šití a rukodělných prací, dvě počítačové učebny, učebna cizích jazyků, dvě interaktivní učebny, učebna hudební výchovy, žákovská knihovna, keramická dílna, tělocvična, posilovna, herna stolního tenisu a relaxační učebna.

 

Přehled činností školy

Hlavní účel organizace

Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, předškolního vzdělávání a školských služeb, jejich činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími předpisy.

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

a) poskytování základního vzdělávání v souladu s obecně závaznými právními předpisy – absolvování základního vzdělání pro 1. – 9. ročník ŠVP podle RVP ZV.

b) poskytování předškolního vzdělávání, škola umožňuje v našem zařízení vzdělávání vyplývající z organizace základní školy – absolvování přípravné třídy při základní škole.

c) absolvování základního vzdělání v rámci schváleného vzdělávacího plánu v 7. – 9. ročníku ŠVP podle RVP ZV s přílohou LMP.

d) absolvování základů vzdělání podle Vzdělávacího programu pomocné školy pro 1. -10. ročník a ŠVP pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením.

e) možnost prodloužení povinné školní docházky na žádost rodičů /v případě, že žák absolvoval povinných devět let v nižším, než devátém ročníku/.

f) po ukončení vyučování umožňujeme dětem pobyt ve školní družině.