Vítejte na stránkách Základní školy Na Vizině!
Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00

Žákovský parlament

Žákovský parlament

V průběhu měsíce září 2013 byl na škole ustanoven žákovský parlament složený z jednotlivých zástupců tříd. Ve školním roce 2018/2019 bude pracovat pod vedením p. uč. Mgr. Pavly Tischerové v tomto složení:

Předseda: Daniel Suchý

Členové: zvolení žáci jednotlivých tříd

Status žákovského parlamentu:

I. Obecná ustanovení:

1. Žákovský parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku. Je tvořen zástupci jednotlivých tříd, a to od 4. do 9. ročníku. Každá třída má v parlamentu jednoho zástupce, který třídu zastupuje na každém zasedání parlamentu.

2. Žákovský parlament se pravidelně schází jednou za měsíc, vždy o velké přestávce. Objeví-li se problém, který by vyžadoval k řešení dobu delší než 20 minut, sejde se parlament týž den po obědě (to znamená v 14.00 hodin), pokud nebude sjednáno jinak.

4. Z každého jednání je pořízen zápis, který je zveřejněn na nástěnce.

II. Cíl školního parlamentu:

1. Vytvořit informační most mezi žáky a učiteli.

2. Předcházet jevům jako je „ŠIKANA“, „PSYCHICKÉ VYDÍRÁNÍ“ a podobně.

3. Motivovat žáky k účasti na akcích školy.

4. Rozvíjet schopnost týmové spolupráce.

III. Funkce školního parlamentu:

1. Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy.

Každá připomínka bude prošetřena a výsledek bude oznámen vhodnou formou žákům.

2. O zveřejnění informací se starají členové parlamentu a to formou vyhrazené nástěnky a osobním kontaktem se spolužáky.

3. Všechny akce konající se na škole jsou diskutovány a organizovány právě prostřednictvím žákovského parlamentu.

4. Dává podněty k mimoškolním aktivitám.

Školahrou

To je naše motto

Naše cíle

základní cíle a filozofie školy
vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo

Společně na Vizině

(naše ŠVP)
Naše škola je úplnou základní školou. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Společně na Vizině“ ve všech ročnících. Od 2.stupně nabízíme žákům také výuku ve skupinách se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku. Naše škola je částečně bezbariérová a je možné abychom vzdělávali i žáky s tělesným postižením.

Vize školy

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat.
  • Rozvíjet osobnost žáka
  • Připravit žáka pro život v EU
  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií
  • Využívat efektivní metody výuky
  • Posílit výuku cizích jazyků
  • Podporovat zavádění IT do všech předmětů

Základní škola je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, speciálního vzdělávání, předškolního vzdělávání a školských služeb. Jedná se o školskou instituci, jež se vyznačuje dominantní charakteristikou žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit, případně lokalit ohrožených sociální exkluzí. Počty dětí a žáků se v průběhu školního roku často mění v důsledku variabilní kauzality migrace rodin.

© SYSTEMCONTROL s.r.o. a DM, 2020 All rights reserved.