SMĚRNICE O PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

(DÁLE JEN „SMĚRNICE“)

I. Základní ustanovení
1.1. Cílem této směrnice je zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob při jejich zpracování v rámci Základní školy, Ostrava – Slezská Ostrava, Na Vizině 28, p.o. (dále jen „Organizace“) formou provozování kamerového systému se záznamem, a při dalším nakládání s takovým záznamem, jakož i při případném předávání ke zpracování třetím subjektům a zajištění souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
1.2. Veškeré povinnosti uložené touto směrnicí zaměstnancům se použijí obdobně i na jiné osoby podílející se na zpracování osobních údajů Organizací, pokud byly s touto směrnicí seznámeny a zavázaly se ji dodržovat.
1.3. Tato směrnice je zároveň komplexní informací pro subjekty údajů ohledně zpracování jejich osobních údajů u Organizace formou kamerového systému.

II. Popis instalovaného kamerového systému
2.1. Správcem kamerového systému nainstalovaného u Organizace je sama Organizace Zpracovatelem je Systemcontrol, s.r.o.
2.2. Kamerový systém je provozován v režimu se záznamem bez snímání zvuku, přičemž záznam je pořizován nepřetržitě Záznamy jsou uloženy na serveru zpracovatele – Systemcontrol, s.r.o..V současnosti zabírá kamerový systém následující prostory:
I. Přední vchod – hlavní vstup
II. Zadní vchod

III. Účel instalace kamerového systému a posouzení jeho přiměřenosti
3.1. Účelem instalovaného kamerového systému je ochrana života, zdraví zaměstnanců a žáků školy, a majetku Organizace a dalších osob pohybujících se v prostorách Organizace, jakož i ochrana majetku Organizace, a předcházení výskytu rizikového chování. Naplňování tohoto účelu je v oprávněném zájmu správce a představuje tedy právní základ pro zpracování osobních údajů.
3.2. Veškeré kamery byly instalovány v souladu se zásadou minimalizace zpracování tak, aby zasahovaly do soukromí fyzických osob pouze v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění stanoveného účelu. Vzhledem k tomu, že alternativní (méně invazivní) způsoby z důvodu nedostatečné komplexnosti v minulosti nezajišťovaly naplnění sledovaného účelu dostatečně účinně, bylo nezbytné přistoupit k instalaci kamer. Vzhledem k výše uvedenému a k tomu, že instalace kamer má vesměs pozitivní důsledky i pro samotné subjekty údajů, jelikož jejich instalací jsou chráněny i jejich soukromé zájmy, převažuje zájem na instalaci kamer nad zájmem příslušných fyzických osob na tom, aby nebyly monitorovány.
3.3. Kamerový systém snímá pouze veřejně přístupné prostory ve vlastnictví Organizace a nezasahuje nepřiměřeně do soukromí subjektů údajů, tedy klientů, zaměstnanců, ani jiných návštěvníků Organizace – v žádném případě nejsou monitorovány prostory toalet, šaten, pracovní místa zaměstnanců a místa určená pro odpočinek nebo trávení volného času.

IV. Ukládání, uchovávání a prohlížení záznamů
4.1 Záznamy z kamerového systému nejsou v živém přenosu sledovány, jsou zkoumány zpravidla pouze v případě bezpečnostního incidentu, a to zaměstnanci Organizace a zpracovatele .
4.2 Uložené záznamy jsou oprávněni následně prohlížet pověření zaměstnanci Organizace: V rámci základní údržby a správy systému mají k záznamům zpravidla přístup i zaměstnanci zpracovatele – Systemcontrol, s.r.o..
4.3 Záznamy z kamer jsou standardně uchovávány po dobu 7 (sedmi) dnů, což je doba přiměřená stanovenému účelu, pro který byl kamerový systém nainstalován. Tato doba je nutná s ohledem na uchování záznamu a případné dohledání události po víkendu. Po uplynutí této doby jsou záznamy automaticky smazány
4.4 V případě podezření na spáchání přestupku nebo trestného činu, je tento záznam archivován a poskytnut orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným dotčeným subjektům pro naplnění účelu zpracování (zejména pojišťovnám).

V. Informace poskytované subjektům údajů
5.1 V monitorovaných prostorách a před vstupem do prostor Organizace jsou umístěny informační tabule a piktogramy upozorňující na to, že prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem.
5.2 Zaměstnanci byli o umístění kamerového systému v prostorách Organizace informováni před nástupem do zaměstnání seznámením se s touto směrnicí, které potvrdili svým podpisem.
5.3 Zaměstnanci- třídní učitelé jsou povinni poučit klienty o instalovaném kamerovém systému, jeho účelu, rozsahu snímaných prostor, době uchovávání záznamů a o tom, kdo k nim má přístup, a to způsobem přiměřeným rozumovým schopnostem a smyslovému vnímání klienta s ohledem na jeho zdravotní stav.
5.4 Zaměstnanci organizace jsou povinni přispívat k transparentnosti zpracování tím, že ostatní subjekty údajů (především klienty a jiné návštěvníky Organizace) na jejich žádost, nebo v případě potřeby komplexně poučí za použití této směrnice o rozsahu, způsobech, účelu a povaze monitoringu prostor Organizace kamerovým systémem.
5.5 Bližší informace o právech subjektů údajů a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou umístěny na webové stránce Organizace na adrese: www.zsvizina.com
5.6 Při žádosti subjektů o výkon práva na přístup k jejich osobním údajům jsou příslušní zaměstnanci povinni dbát o to, aby nebyla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Tato povinnost zaměstnanců zahrnuje především povinnost anonymizovat (tj. rozostřit) podobu jiných osob vyskytujících se na záznamech vyžádaných subjektem údajů v rámci výkonu jeho práva na přístup k údajům.

VI. Přenos dat a technická, organizační a bezpečnostní opatření
6.1 K přenosu dat mezi jednotlivými kamerami a uložištěm se záznamem dochází prostřednictvím TCP/IP sítě vedené po UTP kabelu. Kamerové záznamy jsou ukládány na centrálním uložišti serveru školy. Přenosové cesty nejsou odděleny od běžné počítačové sítě. Uložiště záznamů a přístupy na jednotlivé kamerové zařízení jsou chráněny uživatelským jménem a heslem. Na datovém uložišti nedochází k zálohování kamerových záznamů.
6.2 K danému zařízení nemá fyzický přístup veřejnost (myšleno třetí strana, rodič, žák či jiná osoba) a je pod přímým a trvalým dohledem pracovníka školy.

VII. Závěrečná ustanovení
7.1 Originál této směrnice je uložen na sekretariátě školy
7.2 Tato směrnice je v elektronické podobě zveřejněna na internetových stránkách www.zsvizina.com
7.3 Jakékoliv změny směrnice je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu.